2552-06-14

การเล่น Internet ผ่าน Air Card Sierra 881 ใน Linux Mint

การติดตั้งแบบปกติของ Linux Mint จะใช้ Air Card Sierra 881 ได้อยู่แล้ว เพราะมี Kernel Module sierra.ko ไว้แล้ว เพียงแต่เราจะหมุนต่อ net ไม่ได้ ต้อง sudo apt-get wvdial ก่อน เ่ท่านี้ก็ใช้ได้แล้ว
แต่มี Trick ที่ต้องไปแก้ IPv4 DNS ให้รับจาก DHCP Server โดย ค่าติดตั้งเิดิมต้องลบออกไว้ว่างก่อนนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: