2552-07-31

การโหลดการ์ด Digium AEX800 เพื่อใช้ Asterisk ใน FreeBSD

Card AEX800 จะใช้โมดูล wctalm24xxp แล้วสำหรับ FXS Module อย่าลืมเสียบสายไฟด้วย ถ้าไม่เสียบจะเจอ error แบบนี้

wctdm24xxp2: [FILTER]
Latency: 0
ProSLIC on module 0 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 0
ProSLIC on module 0 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 0
Port 1: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 1 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 1
ProSLIC on module 1 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 1
Port 2: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 2 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
ProSLIC on module 2 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
Port 3: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 3 failed to powerup within 529 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 3
ProSLIC on module 3 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 3
Port 4: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 4 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 4
ProSLIC on module 4 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 4
Port 5: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 5 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 5
ProSLIC on module 5 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 5
Port 6: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 6 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 6
ProSLIC on module 6 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 6
Port 7: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 7 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 7
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
ProSLIC on module 7 failed to powerup within 501 ms (1500 mV only)

2552-07-06

การยกเลิกการใช้ autoplay ใน windows xp sp3

ให้ใช้ gpedit.msc แล้วเลือกไปที่ Administrative Templates -> System -> Turn of Autoplay

2552-07-05

วิธีตรวจว่า IP Address ของเรา เป็น Black List ที่ SPAMMER ใช้หรือเปล่า

ดูได้จาก http://www.spamhaus.org/sbl/ หรือ ถ้าต้องการใช้เขียนโปรแกรมก็ใช้ข้อมูลได้จาก http://www.spamhaus.org/drop/drop.lasso

วิธีดูว่าประเทศต่างๆ ใช้ IP Address อะไรกันบ้าง

ให้เข้าไปดูได้ที่ http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/ หรือ ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมไป map IP Address กับประเทศ และ Location สามารถใช้ข้อมูลได้จาก
http://www.maxmind.com/download/geoip/database/GeoIPCountryCSV.zip


2552-06-14

การเล่น Internet ผ่าน Air Card Sierra 881 ใน Linux Mint

การติดตั้งแบบปกติของ Linux Mint จะใช้ Air Card Sierra 881 ได้อยู่แล้ว เพราะมี Kernel Module sierra.ko ไว้แล้ว เพียงแต่เราจะหมุนต่อ net ไม่ได้ ต้อง sudo apt-get wvdial ก่อน เ่ท่านี้ก็ใช้ได้แล้ว
แต่มี Trick ที่ต้องไปแก้ IPv4 DNS ให้รับจาก DHCP Server โดย ค่าติดตั้งเิดิมต้องลบออกไว้ว่างก่อนนะครับ

2552-05-29

วิธีแปลง Fahrenheit เป็น Celsius ด้วย Google

ถ้า้ต้องการทราบว่า 5 degree Fahrenheit เป็นกี่ degree Celsius ให้พิมพ์ที่ Google Search ว่า
55 F in C

2552-05-13

Runt ในมุมมองของ Ethernet Network


Runt (รันท) เป็นบ่งบอกถึงปัญหาที่อาจเกิดกับระบบNetwork ใน Lan Segment นั้น โดยจะเป็น Ethernet Frame ที่มีขนาดเล็กกว่า 72 Bytes ซึ่งเป็นมาตราฐานทั่วไปของ Ethernet อาจเกิดจากสาเหตุของEthernet Interface เสีย หรือทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของ CRC Error ได้อีกด้วย
ส่วนถ้า เราตั้ง Duplex Mode ไม่สอดคล้องกัน ก็อาจจะทำให้เกิด Late Collision ได้

ความเหมือนที่แตกต่างของ Runt คือ Giant ซึ่งเหมือนกันที่เกิดจาก Interface Problem แต่ต่างกันที่ Frame จะมีขนาดใหญ่กว่า 1,518 Bytes แบบที่เราไ้ม่ได้ตั้งใจ Configure ไว้

ถ้า Frame มาถึงช้า มีการเลื่อนเวลาส่งออกไป ที่เกิดจากการหน่วงเวลาที่ไม่ปกติที่ Ehternet Interface และ Switch / HUB จะเรียกว่าการเกิด deferred (ดิเฟอร์ด)

โดยการตรวจสอบสามารถใช้โปรแกรมเช่น Wireshark ที่เป็น Sniffer ตรวจสอบของข้อมูลของ Frame ที่่วิ่งอยู่ใน Network ใน Segment นั้น ซึ่งได้ข้อมูลเบื้องต้นมาจาก คำสั่งที่สามารถแสดงข้อมูลของ Ethernet Inteface ได้ เช่นของ Cisco จะใช้คำสั่ง Show Interface ครับ

2552-05-12

วิธีตรวจสอบไฟล์ว่าติดไวรัสหรือเปล่าแบบ Online Check

ส่งไฟล์ไปตรวจสอบได้ที่ http://www.virustotal.com/ จะมี AntiVirus Signature ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 40 เจ้า และ Signature ล่าสุดด้วยครับ

2552-05-05

การแก้ค่า Xorg Server Configuration ใน Solaris10

การแก้ไข Xorg Configuration

ทำการสร้าง Xorg configuration ใหม่ด้วยคำสั่ง
# /usr/X11/bin/xorgconfig
หรือ
# /usr/X11/bin/Xorg -configure

ถ้าต้องการสร้าง configure ใหม่

ให้ shutdown X Server ด้วย
/usr/dt/bin/dtconfig -d
/usr/dt/bin/dtconfig -kill

svcadm disable gdm2-login
pkill gdm
pkill X
/usr/bin/X11/Xorg -configure
จะสร้าง config ไว้ที่ /xorg.conf.new
แก้แล้ว copy ไปยัง /etc/X11/xorg.conf
เริ่มการทำงานของ X ใหม่ด้วย
svcadm enable gdm2-login
/usr/dt/bin/dtconfig -e

ไฟล์ที่เก็บ drivers ของ X11 อยู่ที่
/usr/X11/lib/modules/drivers

2552-04-15

ตัวอย่าง SMF ของ Solaris10 และ OpenSolaris

ตัวอย่างการเขียน Services Management Framework (SMF) สำหรับการทำ Run Level ของ OpenSolaris / Solaris 10 ครับ เข้าไปดูได้ที่นี่ครับ http://opensolaris.org/os/community/smf/manifests/

2552-04-14

วิีธีดู MAC Adress ว่าเป็นยี่ห้ออะไร (OUI Brand Search)

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml ได้ครับ โดยการพิมพ์ Ethernet MAC Address ในส่วน OUI 32 bytes แรกลงไปในรูปแบบ ab-cd-ef ครับ

2552-04-06

Autonomous System (AS) Number [ASN] หมายเลข 2 or ASN version 2.0 for Thailand?

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Regional Internet Registries (RIRs) มีนโยบายกำหนดหมายเลข ASN นั้นเป็นแบบ 32 bits สำหรับผู้ที่ขอ AS Number ใหม่ เพราะว่า ASN 16 มีแนวโน้มที่จะใช้กันหมดอีกแล้ว ซึ่ง AS Number นั้นคงไม่เกี่ยวกับเราๆ ท่านๆ ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตตามบ้านหรอกครับ สบายใจได้ แล้วยังเล่นเกมส์ออนไลน์ Chat กับเพื่อน ได้เหมือนเดิม รายละเอียดส่วนใหญ่ ISP ในบ้านเราเป็นผู้ดำเนินการครับ คิดว่าคงต้องเสียเงิน Upgrade Core Router อย่างเลี่ยงไม่ได้ซะด้วย (จริงๆแล้วมีปัญหาอื่น ที่หนักกว่าเรื่องเงินอีกครับ เพราะว่า การทำ BGP Community สำหรับการทำ Policy ในช่วงการปรับเปลี่ยน ก็เป็นปัญหาที่ต้องคิดหนักเหมือนกัน เนื่องด้วย ถึงจะใช้ AS_TRANS AS23456 ที่ใช้รองรับกับ ASN 16bits แบบเดิม แต่จะใช้ Community ให้เทียบเท่ากับของเิดิมได้อย่างไร ในเมื่อ Router ของผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริการต้อง Upgrade ด้วย)

แต่นั้นก็มีทางออกครับ สบายใจได้ เพียงในตอนนี้ผมแค่สงสัยเรื่องอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องเทคนิคหรอกครับ แค่อยากรู้ว่าในประเทศไทยบ้านเรานั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบอินเตอร์เน็ตระดับ Core Backbone ระหว่างประเทศ พอเปลี่ยนหมายเลข ASN เป็น 32 bits แล้ว ISP ในบ้านเรา จะได้ใช้หมายเลขอะไรกันบ้าง เลยไปที่ดูที่ Thailand Internet Map ทั้งของ Nectec และของ CAT Telecom แต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ เลยไปค้นจากที่อื่นๆ หลายที่ ได้ผลว่า ISP เมืองไทยบ้านเรา ได้ ASN แบบ 32 bits แล้ว และซึ่งอยู่ในช่วงของ 2.0 - 2.1023 ตามรูปแบบของ Notation แบบ asdot เพราะบ้านเราอยู่ภายใต้ APNIC ซึ่งเป็น RIR ที่กำหนดนโบบายในภูมิภาคนี้อยู่ ทำให้ถ้าเราขอ ASN ใหม่ก็จะได้อยู่ในช่วงหมายเลข 2 นี้ ผมก็เลยเปรียบเปรยเล่นๆ ว่าก็เป็น AS Number version 2 ของประเทศไทยบ้านเราได้ด้วยเลย
พอทราบอย่างนี้แล้วก็เลยหาต่อว่าใครได้ หมายเลขอะไรกันบ้าง ซึ่งได้ผลการค้นหา โดยใช้ whois เป็นเครื่องมือการค้นหา ในวันนี้ดังนี้ครับ (ข้อมูลอาจถูกปรับปรุงในอนาคตนะครับ)

หมายเลข ASN 32 bits เลขแรก ที่เป็นของ ISP ในไทย คือ ...
AS2.15 เป็นของบริษัท KSC Commercial Internet Co., Ltd. ครับ

aut-num: AS2.15
as-name: KSC-4BYTE-AS-AP
descr: KSC Commercial Internet Co., Ltd.
descr: Internet Service Provider in Thailand
country: TH
import: from AS4651
action pref=100;
accept ANY
import: from AS38082
action pref=100;
accept ANY
export: to AS4651
announce AS2.15
export: to AS38082
announce AS2.15
default: to AS38082
action pref=10;
networks ANY
remarks: http://www.ksc.net
admin-c: TOC1-AP
tech-c: TOC1-AP
notify: netadmin@ns.ksc.co.th
mnt-routes: KSC-ADMIN
mnt-by: KSC-ADMIN
changed: hm-changed@apnic.net 20081202
source: APNIC

ลำดับต่อไป สองหมายเลข คือ AS2.17 และ 2.18 เป็นของ CAT TELECOM Public Company Ltd ครับ

aut-num: AS2.17
as-name: CAT-ISP-4bytenet-AS-AP
descr: CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT
descr: International Telecommunications Service Provider
country: TH
import: from AS4651
action pref=100;
accept ANY
import: from AS4652
action pref=100;
accept ANY
export: to AS4561
announce AS2.17
export: to AS4652
announce AS2.17
default: to AS4561
action pref=10;
networks ANY
default: to AS4652
action pref=10;
networks ANY
admin-c: SA51-AP
tech-c: KS299-AP
notify: suchok@cat.net.th
mnt-by: MAINT-TH-THIX-CAT
mnt-routes: MAINT-TH-THIX-CAT
changed: hm-changed@apnic.net 20070613
source: APNIC

aut-num: AS2.18
as-name: CAT-IDC-4bytenet-AS-AP
descr: CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT
descr: International Telecommunications Service Provider
country: TH
import: from AS4651
action pref=100;
accept ANY
import: from AS4652
action pref=100;
accept ANY
export: to AS4561
announce AS2.18
export: to AS4652
announce AS2.18
default: to AS4561
action pref=10;
networks ANY
default: to AS4652
action pref=10;
networks ANY
admin-c: SA51-AP
tech-c: KS299-AP
notify: suchok@cat.net.th
mnt-by: MAINT-TH-THIX-CAT
mnt-routes: MAINT-TH-THIX-CAT
changed: hm-changed@apnic.net 20070613
source: APNIC

ลำดับที่สาม ได้หมายเลข 2.90 เป็นของ TRUEINTERNET

aut-num: AS2.90
as-name: TRUEINTERNET-AS-AP
descr: Internet Service Provider in Thailand
country: TH
import: from AS38082
action pref=100;
accept ANY
import: from AS4651
action pref=100;
accept ANY
export: to AS38082
announce AS2.90
export: to AS4651
announce AS2.90
default: to AS38082
action pref=10;
networks ANY
remarks: http://www.trueinternet.co.th
admin-c: AC1013-AP
tech-c: TIA6-AP
notify: network@trueinternet.co.th
mnt-routes: MAINT-AP-TRUEINTERNET
mnt-by: MAINT-AP-TRUEINTERNET
changed: hm-changed@apnic.net 20081205
source: APNIC

และลำดับสุดท้าย ที่ผมเจอว่า เป็นของ ISP ไทย ในวันนี้คือ หมายเลข 2.91 ของ Internet Thailand Public Company Limited ครับ

aut-num: AS2.91
as-name: INET-TH-4byteAS-AP
descr: Internet Thailand Public Company Limited,
descr: ISP Thailand
country: TH
import: from AS38184
action pref=100;
accept ANY
import: from AS9397
action pref=100;
accept ANY
export: to AS38184
announce AS2.91
export: to AS9397
announce AS2.91
default: to AS38184
action pref=10;
networks ANY
remarks: mailoto: noc@inet.co.th
admin-c: INR1-AP
tech-c: INR1-AP
notify: noc@inet.co.th
mnt-routes: MAINT-TH-INET
mnt-by: MAINT-TH-INET
changed: hm-changed@apnic.net 20081223
source: APNIC

---
ผลการค้นหาตอบข้อสงสัยของผมได้แล้วว่า สรุปแล้ว ISP ในประเทศไทยในวันนี้มีทะเบียน Autonomous System ของ ASN 32bits แล้ว จำนวน 5 AS Numbers เป็นของ ISP 4 เจ้าครับ

ไม่รู้ว่า เลข 2.99 จะิเป็นของใครนะครับ ผมว่าเป็นเลขที่เป็นมงคล และสวยดีครับ

2552-04-05

แอบดูราคา Internet Broadband Fiber to Home ในเกาหลีใต้ (South Korea)


เมื่อสองวันที่ผ่านมา ผมรู้สึกแปลกใจ ADSL ที่บ้านทำไม Connect ติดที่ความเร็ว 3 Mbps เลยหาข้อมูลเลยทราบว่า มีการแข่งขันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ DSL ในประเทศไทย วันนี้พอดีมีเวลา เลยทำให้อยากรู้ว่าประเทศที่มีข่าวว่า เป็นผู้นำในการใช้ Broadband Internet ผ่านสาย Fiber ภายในประเทศนั้น เขาคิดราคา Broadband Internet ที่ใช้ FTTH อยู่ที่ราคาเท่าไร หาไปหามาก็เจอ แหล่งข้อมูลที่ทำให้ทราบตัวเลขกลมๆ ได้ จาก KT ซึ่งแสดงราคาแบบ Flat Rate ที่ FTTH 100 / 100 Mbps ที่ 36,000 วอน (KRW) ต่อ เดือน เลยใช้ Google เปรียบเทียบราคาเป็นเงินบาทไทยดู (เมื่อเวลา 21:10 น. วันที่ 5 เม.ษ. 2552) ว่าตกอยู่ประมาณ 1,000 บาท ต่อเดือน (ยังไม่รวมภาษี และค่าติดตั้งนะครับ) เป็นราคาที่น่าสนใจไหมครับ
Network ความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีของ GPON

คุณว่าเหมือนผมไหมครับ ว่าถ้า เราสามารถต่อเล่นเน็ตได้ที่ความเร็วมาก 100Mbps ขึ้นไป จนถึงระดับ Gigabits เอามาเล่นที่บ้าน คงได้สนุกกันน่าดูเลยนะครับ ทั้งดูหนัง High Def (HDTV) ผ่านอินเตอร์เน็ต , ฟังเพลง, เล่นเกม 3D, เขียน Blog , คุยกับเพื่อนที่โรงเรียน อันนั้นออกจะไปในทางบันเทิงนะครับ แต่ในทางธุรกิจแ้ล้ว ถ้าเราได้ความเร็วขนาดนี้ละก่อ การดำเนินธุรกิจของเราจะเป็นประโยชน์มากเลย เพราะสามารถสามารถใช้ Applications for Business ทำเป็น Back Office ได้อย่างหลากหลายเลย เช่นว่า Call Meeting, ประชุมทางไกล, CRM, ERP, Present Products, Logistics, Project Tracking, Cloud Computing for Business, SSaS, B2C, B2B เผยแพร่ Web site ของบริษัท ซึ่งทั้งหมดทำได้จากที่บ้านของคุณเลย เพราะว่ามันเร็วจริงๆ

แต่อันจะได้ความเร็วขนาดนั้น คงใช้ ADSL ที่เราใช้ทุกวันคงไม่ไหว ที่ประเทศที่เป็นผู้นำด้าน IT เค้าใช้เทคโนโลยีโครงข่าย ที่เรียกว่า GPON กัน แล้วมันคืออะไร Onto9 ขอแนะนำเทคโนโลยีของโครงข่ายความเร็วสูงแบบ GPON กันตามนี้เลยครับ

GPON ย่อมาจากคำว่า Gigabit Passive Optical Network เป็นเครือข่ายความเร็วสูงในส่วนข่ายสายใยแก้วนำแสงที่ไปถึงผู้ใช้บริการ ตามอาคารธุรกิจหรือตามบ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบ Point to Multipoint จากผู้ให้บริการ ไปถึงผู้ใช้บริการแบบหลายจุด พร้อมกัน โดยไม่ต้องใช้ Router หรือ Active Device ในการส่งผ่านสัญญาณเลย เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเบื้องหลังส่วนหนึ่งเป็นแบบ Ethernet นั้นเอง และคาดว่าจะเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากต้นทุนของ Ethernet จะถูกกว่าเทคโนโลยีแบบอื่นที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่ง Ethernet ถูกใช้ในภาค Down Stream ทำความเร็วในสายใยแก้วเมื่อยังไม่ถูก Share ได้ 2.5 Gbps โดยใช้ความยาวคลื่นแสง 1,490 นาโนเมตร แต่ในภาคส่งจะใช้เทคนิค Time Division Multiple Acess (TDMA) และ ทำความเร็วในสายใน Up Stream ได้ 1.2 Gbps โดยใช้ความยาวคลื่นแสง 1,310 นาโนเมตร แต่ทั้งนี้การกระจายสัญญาณ TV จะใช้ความยาวคลื่น 1,550 นาโนเมตร (มีหลายความยาวคลื่น เนื่องจาก PON ใช้ความสามารถของ Wavelength Division Multiplexing [WDM] ทำให้ส่งรับข้อมูลแบบ Full Duplex ได้)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฝั่งผู้ให้บริการ จะต้องมีจุดให้บริการที่เรียกว่า Central Office (CO) ภายในจะมีอุปกรณ์ Optical Line Terminal (OLT) ที่ทำหน้าที่
  • ในการเชื่อมรวมสัญญาณ หรือ อินเตอร์เฟต จากเครือข่ายประเภทอื่น เช่น IP Network, CCTV Network, IPTV Network, Voip Network ฯลฯ กระจายไปหาผู้ใช้ผ่านสายใยแก้วนำแสง โดยสาย 1 เส้น แบ่งให้ผู้ใช้ตามบ้าน ได้ 64 จุดพร้อมกัน เป็นการ Share แบบ Downlink นั่นคือการ Broadcast ส่งผ่านลงไปหาผู้ใช้
  • ส่วนในด้าน Up Stream ก็จะใช้ข้อมูลจากคลื่นแสงความยาว 1,310 นาโนเมตรจากผู้ใช้กระจายส่งไปยังเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ใช้ Transpot Protocol แบบ GPON Encapsulation Method (GEM) ระหว่างอุปกรณ์ฝั่งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ
สื่อนำสัญญาณ จะใช้สายใยแก้วนำแสงที่ใช้กับความยาวคลื่นแสงได้ตั้งแต่ 1,290 - 1,600 นาโนเมตร
ทั้งนี้ระยะการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์จากผู้ให้บริการ นับจาก OLT ถึง ผู้ใช้ เป็นระยะ 20 Km ทางทฤษฎี (เพราะในทางปฏิบัติจะมีการสูญเสีย Insertion Loss จาก Splitter และ Optical Loss Budget เป็นปัจจัยหนึ่งด้วย )

อุปกรณ์กระจายจุดสายใยแก้ว (Optical Splitter) เป็นอุปกรณ์กระจายจุดสายไฟเบอร์ไปยังผู้ใช้ตามบ้าน
ซึ่งทำได้หลายอัตราส่วน ( แต่จะทำให้ค่า Insertion Loss ที่ Output แตกต่างกันไป
  • ไม่ควรเกิน 21.5 dB สำหรับ 1:64
  • ไม่ควรเกิน 18.5 dB สำหรับ 1:32
  • ไม่ควรเกิน 15.5 dB สำหรับ 1:16
  • ไม่ควรเกิน 12.5 dB สำหรับ 1:8
  • ไม่ควรเกิน 8.5 dB สำหรับ 1:4 )
(สังเกตว่าเป็นการ Share Optical Network ความเร็วที่ได้ตามบ้านเลยจะแบ่งกันไป เพราะ สายจาก ผู้ให้บริการมาเส้นเดียว)

ฝั่งผู้ใช้บริการตามบ้าน จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Optical Network Unit (ONU) เป็นอุปกรณ์แบบติดตั้ง Indoor มีหน้าที่หลักคือ Interface ระหว่าง GPON และ Ethernet ให้ต่อกับผู้ใช้ตามบ้าน กับ อุปกรณ์ Router หรือ switch หรือ hub ที่ใช้กันทั่วไปได้

เพียงเท่านี้ เมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเทคโนโลยี PON ข้างต้น เราก็สามารถใช้ Network ความเร็วสูงกันตามบ้านได้แล้ว ก็รอเพียงแต่ผู้ให้บริการเครือข่ายความเร็วสูงในเมืองไทยบ้านเรา จะเปิดให้บริการล่ะครับ เตรียมงบประมาณไว้ได้เลย

ถ้าสนใจหลายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึก ศึกษาได้จาก หนังสือ Ethernet Passive Optical Networks , FTTX Concepts and Applications, Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-the-Home นะครับ