2552-05-05

การแก้ค่า Xorg Server Configuration ใน Solaris10

การแก้ไข Xorg Configuration

ทำการสร้าง Xorg configuration ใหม่ด้วยคำสั่ง
# /usr/X11/bin/xorgconfig
หรือ
# /usr/X11/bin/Xorg -configure

ถ้าต้องการสร้าง configure ใหม่

ให้ shutdown X Server ด้วย
/usr/dt/bin/dtconfig -d
/usr/dt/bin/dtconfig -kill

svcadm disable gdm2-login
pkill gdm
pkill X
/usr/bin/X11/Xorg -configure
จะสร้าง config ไว้ที่ /xorg.conf.new
แก้แล้ว copy ไปยัง /etc/X11/xorg.conf
เริ่มการทำงานของ X ใหม่ด้วย
svcadm enable gdm2-login
/usr/dt/bin/dtconfig -e

ไฟล์ที่เก็บ drivers ของ X11 อยู่ที่
/usr/X11/lib/modules/drivers

ไม่มีความคิดเห็น: